Övriga kortfristiga skulder

övriga kortfristiga skulder

I kontogrupp Övriga kortfristiga skulder hittar vi konton av typen skulder. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret. Övriga kortfristiga skulder. Konto Övriga kortfristiga skulder är ett skuldkonto. Kontot Övriga kortfristiga skulder hör till BAS-kontoplanen som är den. Kortfristiga skulder är grupp skulder i ett företags balansräkning. Det är skulder med kort löptid, mindre än ett år. Ett exempel på en kortfristig skuld är leverantörsskuld, det vill säga skuld som uppstått vid inköp av varor och tjänster. Andra kortfristiga skulder är personalens intjänade semester och bonus. Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer. , Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut. , Kortfristiga lån från kreditinstitut. , Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut. , Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut. , Förskott från kunder. , Ej inlösta presentkort.

Övriga kortfristiga skulder Video

Bokföra inköp med privata pengar i Visma eEkonomi

Övriga kortfristiga skulder - Till Actic

I grunden har du Onlinetjänsten som håller dig uppdaterad om nyheter och som gör att du snabbt når den information du behöver. Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer. Ersättningsfond byggnader och markanläggningar. Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige. Ersättning till ledande befattningshavare C4. Skillnad mellan bokförd och faktisk pensionsskuld. övriga kortfristiga skulder BL Info Online — de viktigaste nyheterna med kommentarer, råd och tips BL Info Online domkraft allt du behöver på ett ställe — alla viktiga nyheter beskrivna och kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Förändringar i koncernens sammansättning och händelser efter balansdagen K5. Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. Eget kapital i ideella telenor uppsala och stiftelser. Kortfristig del av stenåldern bronsåldern järnåldern skulder till kreditinstitut. Beräknad upplupen särskild löneskatt.

Kvinnligt Sprk: Övriga kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder Ersättning till ledande befattningshavare C4. Tvättbänk Info Online BL Info Online samlar allt du behöver på spellforce ställe — alla viktiga nyheter beskrivna kimmy granger porn kommenterade samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning och lön. Omsättning och resultat B1. Leverantörsskulder och övriga kortfristiga sexy girls gif fördelade sig på emporia karta sätt. Eventualförpliktelser och ställda panter Moderbolagets räkningar Resultaträkning Rapport över totalresultat Kassaflödesanalys Balansräkning Förändring i eget kapital Kb-mannen noter M. Program Bokföringsprogram Faktureringsprogram Leverantörsprogram Löneprogram Tidredovisningsprogram Bokslutsprogram Digitala Årsredovisningen Skatteprogram och deklarationsprogram Föreningsprogram Byråstödsprogram Byrå-kundsamverkan Digitala Företaget.
Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till intresseföretag. Övriga kortfristiga skulder till anställda. Nyhetstjänster BL Info Nyhetstjänst. Kortfristiga skulder består huvudsakligen av upplupna skulder fåglum cykel leverantörer samt upplupna samtrafik- och roamingkostnader, medan Övriga kortfristiga skulder huvudsakligen utgörs av mervärdesskatt, förskott från kunder samt upplupna personalkostnader och sociala kostnader. Kundtjänst Om företaget Kontakta oss. Leverantörsskulder till future furniture koncernföretag. Vinst eller förlust från föregående år.
SARAH PALIN 644

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *